Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, alle voorwaarden door de koper gesteld, worden als niet bestaande beschouwd, zo zij niet uitdrukkelijk door de verkoper schriftelijk erkend worden.

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de verkoper na het ontvangen van bestelling, schriftelijk zijn akkoord bevestigd heeft.

Alle aanduidingen (gewicht, capaciteit, prijs, rendement) die in de folders en dergelijke zijn opgenomen; hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens zijn slechts bindend voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

De plannen, tekeningen en de beschrijvingen blijven het eigendom van de verkoper. Zij mogen door de koper uitsluitend voor het onderhoud van de installaties gebruikt worden en in geen geval aan derden medegedeeld worden.

Elke wijziging aan de plannen, door de koper gevraagd, gebeurt onder dezes verantwoordelijkheid. De verkoper behoudt zich het recht voor, bepaalde wijzigingen niet aan te brengen zo zij strijdig zijn met de regels der techniek.

De prijsopgaven zijn berekend op basis der lonen, prijzen der grondstoffen en andere elementen van de kostprijs op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. De verkoper behoudt zich het recht voor, bij wijzigingen dezer basiselementen, de opgegeven prijzen te herzien, zelfs tijdens de uitvoering van de overeenkomst, behoudens tegenstrijdig geding.

De leveringstermijn die opgegeven wordt geldt als eenvoudige benaderende aanduiding, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in de overeenkomst.
In geen geval zal de koper schadevergoeding kunnen eisen wegens vertraging van levering of uitvoering, noch de overeenkomst kunnen verbreken.

Wanneer door toeval of overmacht de verkoper in de onmogelijkheid verkeert zijn verbintenissen na te komen, zal hij de overeenkomst kunnen verbreken of schorsen, zonder daarom voor enige schadevergoeding aansprakelijk te kunnen gesteld worden. Dit zal ondermeer het geval zijn bij oorlog, onlusten, staking, lock-out, vernieling, of de beschadiging van de werkhuizen, oproeping onder de wapens of epidemische ziekten van het personeel, opeising van werkhuizen of materiaal, moeilijkheden van vervoer of van bevoorrading, defect aan werktuigen, enz.

Wanneer het contract een gedeeltelijke betaling van de koopsom voorziet bij de bestelling, zal de bedongen leveringstermijn slechts ingaan vanaf het ogenblik dat de verkoper in het bezit kwam van het bericht der bedoelde storting door de koper.

De verkoper behoudt zich het recht voor, voor bestellingen in zijn werkhuizen vervaardigd, en voorafgaande aanvaarding der goederen te eisen. Alle goederen worden door de koper aanvaard in de werkhuizen van de verkoper: thuisbestelling of overhandiging ontslaan niet van deze verplichting.

Voor werken die op een werf uitgevoerd worden dient deze aanvaarding te geschieden binnen de acht dagen na afwerking.

Voor werken uit te voeren op een werf of in werkhuizen, bedingt ADS Food Technology bvba uitdrukkelijk ontslag van elke aansprakelijkheid voor schade tijdens de uitvoering der werken veroorzaakt door haar vertegenwoordigers, aangestelden of materiaal, zowel aan de gebouwen of aan de personen, tenware grove of opzettelijke fout zou bewezen zijn. In geen geval zal de vergoeding, die zou zijn verschuldigd, méér kunnen bedragen dan €1.239.467,62 per schadegeval in uitbatingsaansprakelijkheid met een beperking van €309.866,91 bij schade door water, vuur, rook of ontploffing; alsmede een beperking van €123.946,76 bij burenhinder; evenals een beperking van €123.946,76 bij milieuvervuiling. De schade aan de toevertrouwde goederen is steeds beperkt tot €12.394,68. De aansprakelijkheid na levering van de producten is beperkt tot €1.239.467,62 met een bijkomende beperking van €123.946,76 bij toevallige milieuvervuiling.

Vooraleer de werken op een werf aangevangen worden, zak de cliënt alle ontvlambare stoffen moeten verwijderen. Hij zal tevens zorgen voor degelijke afsluiting van de werven. Eventuele ontvreemdingen of beschadigingen zijn niet ten laste van ADS Food Technology bvba.

De installateur is niet verantwoordelijk voor de schade aan en door de apparaten en materialen veroorzaakt en die hem worden toevertrouwd, indien zijn niet door hem geleverd zijn.

Zo er grond- en/of andere werken moeten uitgevoerd worden met het oog op de levering of de montage, zijn deze ten laste van de koper, tenzij andersluidend de overeenkomst. De koper is verantwoordelijk voor hun tijdige en nauwkeurige uitvoering en dus ook voor de geldelijke gevolgen die daaruit voorspruiten, hetzij wegens verlies aan uren, bijkomende werken of vervoer.

Op de vastgestelde dag voor de levering en/of de montage, moet de koper er voor zorgen dat de levering en/of montage kunnen gebeuren in de beste voorwaarden. Hij zorgt eventueel voor de elektrische stroom en lopend water.

Zo het gaat om een levering zonder plaatsing, gebeurt het vervoer onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper, zelfs bij franco-levering.

Wanneer de bestelling “franco-geleverd” bedongen wordt, betekent dit dat de goederen franco vervoerd worden, weliswaar op verantwoordelijkheid van de koper, tot op de plaats bij de bestelling aangeduid en dat de goederen door de zorgen van de koper afgelost worden op een door de camion te bereiken plaats.

Alle klachten die slechts ter kennis gebracht worden aan de verkoper meer dan acht dagen na de levering van het materiaal, zullen als laattijdig aangezien en niet in aanmerking kunnen genomen worden.

Alle rekeningen zijn betaalbaar in de kantoren van ADS Food Technology bvba / afdeling Metaplast te Zingem.

Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt.

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Alleen de rechtbank van Oudenaarde is bevoegd om uitspraak te doen in geschillen die zouden rijzen bij de uitvoering van bovenstaande verkoopsvoorwaarden.

Join us en werk mee aan ons verhaal!

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph, for quick jigs vex! Fox nymphs grab quick-jived waltz.

Ontdek ons bedrijf